Chị PATRICIA đã học tiếng Việt ở SVFF hơn 5 tháng rồi. Chỉ nói tiếng Việt tương đối tốt.
Patricia has learned Vietnamese for more than 5 months. She can speak Vietnamese quite well.