Khóa học dựa trên giáo trình Top Notch được SVFF cập nhật, biên soạn lại và chỉnh sửa, phù hợp với nhu cầu của người học.

What you’ll learn

– Introducing yourself – Talk about your occupation
– Introducing people
– Get someone’s contact information
– Talk about locations, discuss how to get places, and discuss transportation
– Talk about your family, relatives
– Talk about the time of an event, ask about birthdays, talk about your plans
– Give and accept a compliment
– Describe clothes, ask for colors and sizes
– Talk about daily activities, describe what you do in your free time, discuss household chores
– Describe the weather
– Offer and ask for foods
– Describe appearance
– How to invite someone and ways to decline an invitation
– Ask for and agree to do a favor
*************

– Tự giới thiệu
– Nói về nghề nghiệp
– Giới thiệu người khác
– Xin thông tin liên lạc của người khác
– Nói về nơi chốn, thảo luận về các phương tiện giao thông
– Nói về gia đình, họ hàng
– Nói về thời gian của 1 sự kiện, hỏi ngày sinh, nói về kế hoạch của bản thân
– Cách khen và cách nhận 1 lời khen
– Diễn tả trang phục, hỏi về màu sắc và kích cỡ
– Nói về những hoạt động hằng ngày, diễn tả những gì bạn làm trong thời gian rãnh, thảo luận về công việc nhà.
– Diễn tả thời tiết
– Cách mời và đặt thức ăn
– Miêu tả ngoại hình
– Cách mời và từ chối lời mời
– Cách nhờ vả và cách đồng ý lời nhờ vả

Requirements

•.     Need a device can connect to internet. • Need a lot of motivation and practice.
• Have to learn every section.
• Need to spend time practicing outside the class.
*************
•      Cần có thiết bị kết nối internet
•      Cần có nhiều động lực và luyện tập thường xuyên
•      Phải học tất cả các phần
•      Cần có thời gian luyện tập thêm bên ngoài sau giờ học.

Description

Through multiple exposures to language, numerous opportunities to practice it, and systematic and intensive recycling, this course makes English unforgettable. Students can confirm their progress with goal- and achievement-based lessons that include can-do statements. This course prepares students to communicate in English with a wide range of native and non-native speakers from around the world. An emphasis on cultural fluency prepares students to navigate the social, travel, and business situations they will face throughout their lives. The SVFF Platform is an extremely effective learning tool for personalized practice and assessment.

*************
Thông qua nhiều lần tiếp xúc với ngôn ngữ, nhiều cơ hội luyện tập, tái chế có hệ thống và chuyên sâu, khóa học này sẽ làm cho tiếng Anh trở nên khó quên. Học viên có thể xác nhận được quá trình tiến bộ của mình thông qua các bài học có mục tiêu và những kiến thức cần đạt được rõ ràng. Khóa học này sẽ giúp cho học sinh có thể giao tiếp với tiếng Anh với những người bản ngữ cũng như người nước ngoài trên toàn thế giới. Việc chú trọng vào sự thông thạo văn hóa sẽ giúp cho học viên có thể ứng dụng và các tình huống xã hội, đu lịch, các tình huống kinh doanh mà học sẽ gặp phải. Nền tảng SVFF sẽ là công cụ học tập hiệu quả cho sự tiến bộ của từng cá nhân.

Course Content

1.   Names and Occupations – Tên và Nghề nghiệp

2.   About People – Mọi người

3.   Places and How to Get There – Địa điểm và Phương tiện

4.   Family – Gia đình

5.   Events and Times – Sự kiện và Thời gian

6.   Clothes – Quần áo

7.   Activities – Hoạt động

8.   Home & Neighborhood – Nhà cửa và Hàng xóm

9.   Activities and Plans – Hoạt động và Kế hoạch

10.   Food – Thức ăn

11.   Past Events – Những sự kiện trong quá khứ

12.   Appearance and Health – Vẻ bề ngoài và Sức khỏe

13.   Abilities and Requests – Năng lực và Yêu cầu

14.   Life Events and Plans – Những sự kiện và Dự định trong đời