Khóa học dựa trên giáo trình Top Notch được SVFF cập nhật, biên soạn lại và chỉnh sửa, phù hợp với nhu cầu của người học.

What you’ll learn

– Understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. – Be able to deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken.
– Be able to produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest and can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions.

********************

  • Hiểu các điểm chính của thông tin chuẩn rõ ràng về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, trường học, giải trí, v.v.
  • Có khả năng xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi du lịch ở khu vực nói ngôn ngữ đó.
  • Có khả năng tạo ra các văn bản đơn giản liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc có liên quan đến cá nhân và có thể mô tả kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hi vọng và tham vọng.

Requirements

• Need a device can connect to internet. • Need a lot of motivation and practicing.
• Have to learn every section.
• Need to spend time practicing outside the class.

********************

  • Cần có thiết bị kết nối internet.
  • Cần có nhiều động lực và luyện tập.
  • Phải học mọi phần.
  • Cần dành thời gian luyện tập ngoài lớp học.

Description

Through multiple exposures to language, numerous opportunities to practice it, and systematic and intensive recycling, this course makes English unforgettable. Students can confirm their progress with goal- and achievement-based lessons that include can-do statements. This course prepares students to communicate in English with a wide range of native and non-native speakers from around the world. An emphasis on cultural fluency prepares students to navigate the social, travel, and business situations they will face throughout their lives. The SVFF Platform is an extremely effective learning tool for personalized practice and assessment.

********************

Qua nhiều lần tiếp xúc với ngôn ngữ, nhiều cơ hội để luyện tập, và tái chế có hệ thống và sâu rộng, khóa học này làm cho tiếng Anh trở nên khó quên. Học viên có thể xác nhận tiến trình của mình với các bài học dựa trên mục tiêu và thành tựu. Khóa học này chuẩn bị cho học viên giao tiếp bằng tiếng Anh với nhiều người nói tiếng Anh bản ngữ và không bản ngữ từ khắp nơi trên thế giới. Chú trọng vào khả năng thông thạo văn hóa giúp học viên điều hướng các tình huống xã hội, du lịch và kinh doanh mà họ sẽ đối mặt trong cuộc sống. Nền tảng SVFF là một công cụ học tập cực kỳ hiệu quả cho việc luyện tập và đánh giá cá nhân hóa.