Khóa học dựa trên giáo trình Top Notch được SVFF cập nhật, biên soạn lại và chỉnh sửa, phù hợp với nhu cầu của người học.

What you’ll learn

– Understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. – Be able to ask and answer questions about personal details.
– Be able to introduce himself/herself and others.
*************
– Hiểu và sử dụng các cách diễn đạt hằng ngày quen thuộc và những cụm từ cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu của từng chủ đề cụ thể.
– Có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về thông tin cá nhân
– Có thể giới thiệu bản thân và giới thiệu người khác

Requirements

• Need a device can connect to internet. • Need a lot of motivation and practicing.
• Have to learn every section.
• Need to spend time practicing outside the class.
*************
•      Cần có thiết bị có thể kết nối internet
•      Cần có nhiều động lực và luyện tập thường xuyên
•      Phải học tất cả các phần
•      Cần dành thời gian luyện tập thêm sau giờ học

Description

Through multiple exposures to language, numerous opportunities to practice it, and systematic and intensive recycling, this course makes English unforgettable. Students can confirm their progress with goal- and achievement-based lessons that include can-do statements. This course prepares students to communicate in English with a wide range of native and non-native speakers from around the world. An emphasis on cultural fluency prepares students to navigate the social, travel, and business situations they will face throughout their lives. The SVFF Platform is an extremely effective learning tool for personalized practice and assessment.

*************
Bằng cách giúp bạn tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ, cung cấp nhiều cơ hội luyện tập, bài học có hệ thống và chuyên sâu, khóa học này sẽ làm cho tiếng Anh trở nên khó quên đối với bạn. Học viên sẽ cảm nhận được quá trình tiến bộ của mình với những bài học có mục tiêu rõ ràng và thống kê chi tiết những gì học viên có thể làm sau mỗi bài học. Khóa học này cung cấp kiến thức giúp bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với nhiều người nước ngoài và bản xứ trên thế giới. Khóa học tập trung nhấn mạnh vào đặc điểm văn hóa để bạn có thể  hiểu rõ các tính huống trong xã hội, du lịch và kinh doanh mà bạn sẽ gặp trong cuộc sống hằng ngày . Nền tảng SVFF là một công cụ học tập vô cùng hiệu quả sẽ giúp bạn luyện tập và thành công.