Khóa học dựa trên giáo trình Top Notch được SVFF cập nhật, biên soạn lại và chỉnh sửa, phù hợp với nhu cầu của người học.

What you’ll learn

– Understand and use sentences and frequently used expressions – Be able to describe in simple terms aspects of my background, immediate environment and matters in areas of immediate need.
– Be able to communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

******************

  • Hiểu và sử dụng câu và các biểu hiện thường được sử dụng.
  • Có khả năng miêu tả một cách đơn giản về lý lịch bản thân, môi trường xung quanh và các vấn đề trong lĩnh vực cần thiết ngay lập tức.
  • Có khả năng giao tiếp trong các nhiệm vụ đơn giản và thường nhật, đòi hỏi trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về các vấn đề quen thuộc và thường xuyên.

Requirements

•.Need a device can connect to internet. • Need a lot of motivation and practicing.
• Have to learn every section.
• Need to spend time practicing outside the class.

******************

  • Cần có thiết bị kết nối internet.
  • Cần có nhiều động lực và luyện tập.
  • Phải học mọi phần.
  • Cần dành thời gian luyện tập ngoài lớp học.

Description

Through multiple exposures to language, numerous opportunities to practice it, and systematic and intensive recycling, this course makes English unforgettable. Students can confirm their progress with goal- and achievement-based lessons that include can-do statements. This course prepares students to communicate in English with a wide range of native and non-native speakers from around the world. An emphasis on cultural fluency prepares students to navigate the social, travel, and business situations they will face throughout their lives. The SVFF Platform is an extremely effective learning tool for personalized practice and assessment.

******************

Qua nhiều lần tiếp xúc với ngôn ngữ, nhiều cơ hội luyện tập, và tái chế có hệ thống và chuyên sâu, khóa học này sẽ làm cho tiếng Anh trở nên khó quên. Học viên có thể xác nhận tiến trình của mình thông qua các bài học dựa trên mục tiêu và thành tựu. Khóa học này chuẩn bị cho học viên giao tiếp bằng tiếng Anh với nhiều người bản ngữ và không bản ngữ từ khắp nơi trên thế giới. Chú trọng vào khả năng thông thạo văn hóa giúp học viên đối mặt với các tình huống xã hội, du lịch và kinh doanh trong cuộc sống. Nền tảng SVFF là một công cụ học tập cực kỳ hiệu quả cho việc luyện tập và đánh giá cá nhân hóa.