In Vietnamese, Nửa and rưỡi ( with the high-rising -broken tone) both has the meaning “ half”, but they are not interchangeable.

Nửa
always goes before a noun Ví dụ: nửa tháng = half of a month, nửa năm = half of a year
Can function as an adverb with the meaning “ to an extent of an equal or nearly equal to half of something” , but “ một” should be added in front of “ nửa”

Listening to example:

Bác tài ơi, cho tui hỏi từ đây tới Sài Gòn còn lâu không ?
Sắp rồi, chắc nửa tiếng thôi.

Con có ăn hết chén cháo không em?
Nó sốt quá, ăn có một nửa.

Rưỡi (with the high-rising- broken tone)
Used in conversational Vietnamese to denote half of the number it follows
Follow only the number ending in trăm/ ngàn/ nghìn or triệu
Listening to example:

Trời ơi, mày nghe tin gì chưa? Áo hiệu Blue Exchange giảm từ 8 trăm rưỡi xuống còn 3 trăm rưỡi. Mua hông?
Hết lúa rồi. Khi nào nó giảm còn 1 trăm rưỡii thì tao mua!

Tháng này gửi tiết kiệm năm triệu rưỡi nha má nó.
Ủa, sao nhiều vậy, tháng trước có bốn triệu rưỡi mà?
Tháng này tui có tiền tăng ca nửa tháng.

Rưỡi also means “ and a half” and follows a noun, which in turn follow a number, often to tell time.

Ví dụ:

Hẹn gặp lúc 4 giờ mà sao 5 rưỡi bà mới tới vậy?
Thông cảm nha, tại tui bị kẹt xe.
Gì mà lúc nào cũng kẹt. Cả tháng rưỡi nay hễ hẹn là kẹt xe vậy?
Thì tại tui ở xa, từ nhà qua đây lúc nào cũng mất tiếng rưỡi trở lên.

But luckily, Southern pronounce both rưỡi and rưởi the same. So you can use both these for “and a half” before a number or time.

Tóm tắt đã dạy gì?
So today, we have learned how to use nửa và rưỡi, which are both “ half” but are used differently.
Nửa always goes before a noun and can function as an adverb with the meaning “ to an extent of an equal or nearly equal to half of something” , but “ một” should be added in front of “ nửa”.

Rưỡi (high-rising broken tone) is used in conversational Vietnamese to denote half of the number it follows, goes after trăm/ ngàn/ nghìn or triệu

Rưỡi also means “ and a half” and follows a noun, which in turn follows a number, often to tell time.

Hope you enjoy this.