Matthew là học viên của SVFF được 1 năm rồi. Bây giờ, hãy xem video để thấy anh ấy miêu tả về vợ của mình nhé!

Matthew has been a student of SVFF for 1 year. Now, watching this video to see how him describe his wife!

Watching this video to learn more!