Để ghi nhận chấm công của nhân viên sau mỗi ngày làm việc, nhân viên phải hoàn thành form chấm công trong ngày, sau khi kết thúc ngày làm việc. Dưới đây là các bước chi tiết khi chấm công:

B1: Truy cập trang chấm công của SVFF tại svff.online/form

B2: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong form như nội dung công việc và số giờ hoàn thành

minh họa hướng dẫn voicethread - 14

B3: Ghi chú thêm nếu có và chọn submit để hoàn thành form chấm công

minh họa hướng dẫn voicethread - 15

Lưu ý: Các trường hợp chấm công sai hoặc chấm công thiếu, nhân viên phải liên hệ với người quản lí trực tiếp để được giải quyết.