Để viết bài được trên trang info.svff.online, anh chị cần phải có tài khoản Author. Liên hệ với SVFF để được cấp tài khoản.

Sau đây là trình tự để viết 1 bài hoàn chỉnh:

Bước 1: Sau khi đã có tài khoản anh chị đăng nhập tại link sau: info.svff.online/admin. Sau đó chọn New –> Post

1 (5)

Bước 2: Viết nội của bài cần post: bao gồm tựa bài và nội dung của bài post

Bước 3: Chèn hình ảnh vào bài viết. Để chèn hình ảnh vào bài viết, anh chị cần phải liên hệ với SVFF trước để tải hình ảnh lên Flickr của SVFF. Sau đó chèn link flicker vào bài viết. Không chèn trực tiếp hình ảnh lên web sẽ làm nặng web.

Bước 3. Sau khi đã có hình ảnh đầy đủ, anh chị điền thêm một số thông tin cho bài post. Anh chị làm theo các bước sau:

Copy toàn bộ nội dung bài viết sang chat GPT, sau đó gõ câu lệnh:

“Based on above, do these following steps:
Step 1 Write a good Page Title , no more than 60 characters
Step 2: Write a good Meta Description, no more than 160 characters
Step 3 Write a Focus Keyphrase bases on these criterias
Focus keyphrase in SEO title
Focus keyphrase not found in SEO title.
Focus keyphrase in meta description
Focus keyphrase not found in meta description.
Focus keyphrase length
Focus keyphrase is too long. Try to make it shorter.
Focus keyphrase in URL
Focus keyphrase not found in the URL.
Focus keyphrase in introduction
Your Focus keyphrase does not appear in the first paragraph. Make sure the topic is clear immediately.
Focus keyphrase in Subheadings
Use your focus keyphrase more in your H2 and H3 subheadings.
Focus keyphrase in image alt attributes
Focus keyphrase not found in image alt attribute(s). Add an image with your Focus keyphrase as alt text.
Focus keyphrase density
Focus keyphrase Density is low at 0%, the Keyphrase appears 0 times. For better results, try to aim for more than 0.5%. “

Chat GPT sẽ trả kết quả như hình, sau đó copy các nội dung của Chat GPT điền vào các thông tin bên dưới của bài post:

2 (4)
3 (3)
4 (3)

Bước 4: Chuyển Author thành SVFF, sau đó nhấn Publish.

5 (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *