OUR STUDENTS: Mr. Jean visit SVFF after 3 months learning Vietnamese online

Anh Jean from France, he has been learning Vietnamese for 2.5 months online with us. He flew to Vietnam and dropped by to visit us. We had a fun talk and just wanted to share it with you guys.

Anh Jean từ Pháp, anh ấy đã học tiếng Việt online 2 tháng rưỡi với SVFF. Ảnh đã bay đến Việt Nam và thăm SVFF. Tụi mình đã có một cuộc trò chuyện rất vui và muốn chia sẻ điều này với các bạn.