READING PRACTICE #1: English-Vietnamese Comics – Truyện cười Anh – Việt #2

#2 Chung thủy – Faith

Tiếng ViệtTiếng Anh
Hai vợ chồng kia sau khi chết hồn bay đến cửa thiên đàng.After having died, a couple souls flied to the heaven gate.
Thánh Pierre ra mở cửa và nói: “Trong đời cứ mỗi lần họ không chung thủy với bạn đời của mình sẽ bị một lần kim đâm.”St.Pierre opened the door and said “For one time of unfaithfulness to each other in their life they will be prod by a needle.”
Sau khi bị đâm 5 lần, bà vợ quay lại hỏi: “Chồng tôi đâu rồi?”After being prod 5 times, the wife asked: “Where is my husband?”
“Ông ta đang nằm trên bàn máy may.” Thánh Pierre trả lời.“He is lying on the sewing-machine table” St.Pierre replied.

Vocabulary:

chết : die

heaven : thiên đàng

chung thủy: faith

kim : needle

vợ : wife

chồng: husband

đâm: prod

máy may: sewing- machine

(English-Vietnamese Comics – Truyện cười Anh – Việt )

Source: Truyện cười Anh – Việt