Mỗi giáo viên mới cần phải

  1. Hoàn thành profile của giáo viên 
  2. Xem qua khóa training giáo viên (Liên lạc SVFF)
  3. Xem qua khóa dạy phát âm , A1, A2, B1 (liên lạc SVFF đễ được hướng dẫn)
  4. Khi được giao lớp trial, và dạy những lớp đầu, cần phải thu âm lại để được SVFF feedback
  5. Điền vào form cập nhật thông tin cá nhân:. https://forms.gle/fPXZhew5ruQcPAQu8
  6. Xem qua các tính lương của giáo viên

Tổng hợp các link cho giáo viên sử dụng

  1. Báo cáo sau mỗi bài trial: https://forms.gle/8z2miu34nWrd6B9V9
  2. Điền form sau mỗi bài học, cái này là mỗi giáo viên đều có riêng. Sẽ là bảng lương của GV luôn
  3. Gửi midterm và final test cho học sinh https://forms.gle/myRMWM5FT6jiP3D1A
  4. Thêm giờ học cho học sinh: https://forms.gle/1XpVW5zYaP2FnMJa8