policy

Đối với lớp học 1 kèm 1:

Lên lịch lại:

1. Nhiều hơn 48 giờ trước giờ bắt đầu bài học: Việc sắp xếp lại các buổi học đã xác nhận chỉ được thực hiện nếu cả học sinh và giáo viên đều đồng ý

2. Để dời lại buổi học, bạn phải thông báo với giáo viên và sắp xếp lại buổi học mới với giáo viên. Sau đó thông báo cho SVFF qua email về giờ học mới trước giờ học. 48 giờ.

3. Nếu thông báo dời lịch được gửi đến giáo viên dưới 48 giờ, bài học sẽ được tính phí như bình thường.

Hủy bỏ:

1. Ở trong 48 giờ về thời gian bắt đầu bài học: Việc hủy bỏ chỉ có thể xảy ra nếu cả học sinh và giáo viên đồng ý và SVFF được thông báo.

2. Để hủy buổi học, bạn phải báo cho giáo viên biết. Sau đó, gửi cho SVFF một email về việc hủy trước 48 giờ.

3. Nếu thông báo hủy buổi học được gửi đến giáo viên dưới 48 giờ, bài học sẽ được tính phí như bình thường.

Đối với lớp nhóm

Đổi lịch không thể tham gia lớp học nhóm nếu bạn không thể tham gia lớp học đúng thời gian đã định, bài học nhóm của bạn sẽ được tính phí như bình thường.

Hủy bỏ không thể thực hiện được đối với lớp học nhóm.

Đền bù

Nếu bạn không thể hoàn thành khóa học trước khi hoàn thành, bạn sẽ không được hoàn lại tiền. Tuy nhiên, bạn có thể nhờ người khác thay thế các bài học còn lại của mình. Liên hệ với chúng tôi qua svffvn@gmail.com nếu bạn muốn dạy những bài học còn lại cho người khác.

Hãy hỏi chúng tôi nhiều hơn nữa!

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi: