Ngày có hiệu lực: 14/09/2018

 SVFF, LLC (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành https://info.svff.online/ trang web (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

 Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và những lựa chọn mà bạn có liên quan đến dữ liệu đó.

 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://info.svff.online/

Các định nghĩa 

Dịch vụ

Dịch vụ là https://info.svff.online/ trang web được điều hành bởi SVFF, LLC

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu Cá nhân nghĩa là dữ liệu về một cá nhân còn sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và thông tin khác thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi).

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động do việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).

Bánh quy

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Người điều khiển dữ liệu

Bên kiểm soát dữ liệu có nghĩa là cá nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc cùng hoặc chung với những người khác) xác định mục đích và cách thức xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu đối với Dữ liệu cá nhân của bạn.

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ)

Bên xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên kiểm soát dữ liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của nhiều Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

Chủ thể dữ liệu (hoặc Người dùng)

Chủ thể Dữ liệu là bất kỳ cá nhân sống nào đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và là chủ thể của Dữ liệu Cá nhân.

Thu thập và sử dụng thông tin 

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập 

Dữ liệu cá nhân 

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

Địa chỉ email

Tên và họ

Số điện thoại

Địa chỉ, Tiểu bang, Tỉnh, Mã ZIP/Bưu điện, Thành phố

Cookie và dữ liệu sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách làm theo liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Dữ liệu sử dụng 

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu vị trí 

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin về vị trí của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy (“Dữ liệu vị trí”). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ cũng như cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi.

 Bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ định vị khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách cài đặt thiết bị của bạn.

Dữ liệu theo dõi và cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và chúng tôi lưu giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm mã định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

 Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

 Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để vận hành Dịch vụ của mình.

Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt khác nhau của bạn.

Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu 

SVFF, LLC sử dụng dữ liệu được thu thập cho nhiều mục đích khác nhau: 

Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi

Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi

Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy

Để cung cấp hỗ trợ khách hàng

Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình

Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với những sản phẩm bạn đã mua hoặc hỏi trừ khi bạn chọn không nhận thông tin đó

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

 Nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), SVFF, LLC, cơ sở pháp lý để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này sẽ phụ thuộc vào Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập thông tin đó.

SVFF, LLC có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì: 

Chúng tôi cần thực hiện hợp đồng với bạn

Bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy

Việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và nó không bị quyền của bạn ghi đè

Đối với mục đích xử lý thanh toán

Để tuân thủ pháp luật

Lưu giữ dữ liệu 

SVFF, LLC sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi. 

SVFF, LLC cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

 Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến — và duy trì trên — các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực pháp lý khác của chính phủ nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật bảo vệ dữ liệu của bạn.

 Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân, sang Hoa Kỳ và xử lý dữ liệu đó tại đó.

 Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn với việc chuyển giao đó. 

SVFF, LLC sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu 

Giao dịch kinh doanh 

Nếu SVFF, LLC tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản thì Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao và tuân theo Chính sách quyền riêng tư khác. 

Tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật 

Trong một số trường hợp nhất định, SVFF, LLC có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc để đáp ứng yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ). 

Yêu cầu pháp lý 

SVFF, LLC có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để: 

Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Để bảo vệ quyền lợi của SVFF, LLC

Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ

Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc của công chúng

Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu 

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

 Chính sách của chúng tôi về Tín hiệu “Không theo dõi” theo Đạo luật bảo vệ trực tuyến California (CalOPPA)

 Chúng tôi không hỗ trợ tính năng Không theo dõi (“DNT”). Không theo dõi là tùy chọn bạn có thể đặt trong trình duyệt web của mình để thông báo cho các trang web mà bạn không muốn bị theo dõi. 

Bạn có thể bật hoặc tắt Không theo dõi bằng cách truy cập trang Tùy chọn hoặc Cài đặt trên trình duyệt web của mình.

 Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) 

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. SVFF, LLC mong muốn thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn sửa, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình.

 Nếu bạn muốn được thông báo về Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau: 

Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự mình thực hiện những hành động này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Quyền cải chính. Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.

Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Quyền di chuyển dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp bản sao thông tin chúng tôi có về bạn ở định dạng có cấu trúc, máy có thể đọc được và thường được sử dụng.

Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào khi SVFF, LLC dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời những yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Các nhà cung cấp dịch vụ 

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi (“Nhà cung cấp dịch vụ”), thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. 

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

phân tích 

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Google phân tích

Google Analytics là dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu đã thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

Bạn có thể từ chối cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn Google Analytics JavaScript (ga.js, Analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để biết thêm thông tin về các nguyên tắc bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tiếp thị lại hành vi 

SVFF, LLC sử dụng dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo cho bạn trên các trang web của bên thứ ba sau khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên những lần truy cập trước đây của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi.

Google AdWords

Dịch vụ tiếp thị lại Google AdWords được cung cấp bởi Google Inc.

Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo Google: http://www.google.com/settings/ads 

Google cũng khuyên bạn nên cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt gửi dữ liệu không tham gia Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  - cho trình duyệt web của bạn. Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu của họ.

Để biết thêm thông tin về các nguyên tắc bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Twitter

Dịch vụ tiếp thị lại Twitter được cung cấp bởi Twitter Inc.

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của Twitter bằng cách làm theo hướng dẫn của họ: https://support.twitter.com/articles/20170405

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chính sách và thực tiễn bảo mật của Twitter bằng cách truy cập trang Chính sách bảo mật của họ: https://twitter.com/privacy

Facebook

Dịch vụ tiếp thị lại trên Facebook được cung cấp bởi Facebook Inc.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo dựa trên sở thích từ Facebook bằng cách truy cập trang này: https://www.facebook.com/help/164968693837950 

Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của Facebook, hãy làm theo các hướng dẫn sau từ Facebook:https://www.facebook.com/help/568137493302217 

Facebook tuân thủ Nguyên tắc tự điều chỉnh đối với Quảng cáo hành vi trực tuyến do Liên minh quảng cáo kỹ thuật số thiết lập. Bạn cũng có thể từ chối Facebook và các công ty tham gia khác thông qua Liên minh quảng cáo kỹ thuật số ở Hoa Kỳ http://www.aboutads.info/choices/, Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số của Canada ở Canada http://youradchoices.ca/ hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác Châu Âu ở Châu Âu http://www.youronlinechoices.eu/hoặc chọn không tham gia bằng cách sử dụng cài đặt thiết bị di động của bạn.

Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập Chính sách dữ liệu của Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Pinterest

Dịch vụ tiếp thị lại Pinterest được cung cấp bởi Pinterest Inc.

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của Pinterest bằng cách bật chức năng “Không theo dõi” trên trình duyệt web của bạn hoặc làm theo hướng dẫn của Pinterest: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chính sách và thực tiễn bảo mật của Pinterest bằng cách truy cập trang Chính sách quyền riêng tư của họ: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 

Thanh toán 

Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phải trả phí trong Dịch vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để xử lý thanh toán (ví dụ: bộ xử lý thanh toán). 

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập thông tin thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho bên xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi mà việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của họ. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, MasterCard, American Express và Discover. Yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo xử lý an toàn thông tin thanh toán.

Các bộ xử lý thanh toán mà chúng tôi làm việc cùng là: 

PayPal hoặc Braintree

Chính sách quyền riêng tư của họ có thể được xem tại https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Liên kết đến các trang web khác 

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập. 

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em 

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất kỳ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ em”). 

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không có xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Độ chính xác của vật liệu

Bất kỳ tài liệu nào có trên trang web của SVFF, LLC đều có thể có lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi chụp ảnh. SVFF, LLC không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình đều hoàn toàn chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ. SVFF, LLC có quyền thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, SVFF, LLC không đưa ra bất kỳ lời hứa hay cam kết nào về việc cập nhật bất kỳ tài liệu nào của mình.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này 

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này. 

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này. 

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

Qua email: svffvn@gmail.com