Đăng ký cho một miễn phí 30 phút tiếng Việt sự thử nghiệm bài học. Bạn có thể thấy cách 1 chọi 1 Tiếng Việt lớp học trực tuyến sẽ như thế nào, rồi mới quyết định có tiếp tục hay không. Buổi học thử tiếng Việt sẽ kéo dài trong 30 phút và buổi học tiếng Việt này hoàn toàn miễn phí. Điền vào biểu mẫu, chọn giáo viên tiếng Việt và học bài học tiếng Việt đầu tiên với SVFF.