Ai có thể nghĩ rằng có thể có một từ vựng phức tạp như vậy cho một việc dễ như cắt tóc! Ngôn ngữ tóc không phải là điều bình thường mà bạn gặp phải. Nhưng cho đến khi bạn ngồi vào ghế, phải đến khi bạn nhận ra rằng mình đã cởi mở với nó. Việc rèn luyện bản thân cho sự kiện lớn cũng rất đáng giá. Tôi sẽ đề cập đến những từ vựng phổ biến nhất về tóc trong video này để giúp bạn bắt đầu.