VIETNAMESE HOMOPNYMS PART 4 | TỪ ĐỒNG ÂM KHÁC NGHĨA PHẦN 4 | LEARN VIETNAMESE WITH SVFF

When learning Vietnamese vocabulary, one of the toughest things is learning homonyms. To help you understand more about the homonyms in Vietnamese as well as catch the right meaning of each word, in this post, SVFF will introduce to you the lesson: Homonyms in Vietnamese.

What are homonyms?
In this post, One of the hardest things when learning Vietnamese vocabulary is learning homonyms. To help you understand more about the homonyms in Vietnamese as well as catch the right meaning of each word, in this post, SVFF will introduce to you the lesson: Homonyms in Vietnamese.

Homonyms, what are they?

Phrases with the same pronunciation or the same sound system structure are homonyms. The sense of each word is entirely different, however. Homonyms occur a lot in Vietnamese and are commonly used in speech.

_____

Khi học từ vựng tiếng Việt, một trong những điều khó nhất là học từ đồng âm , trong bài video để giúp các bạn hiểu thêm về các từ đồng âm trong tiếng Việt cũng như nắm bắt đúng nghĩa của từng từ. từ, trong bài này SVFF sẽ giới thiệu đến các bạn bài học: Từ đồng âm trong tiếng Việt.

Từ đồng âm là gì?
Trong bài này, một trong những điều khó nhất khi học từ vựng tiếng Việt là học từ đồng âm, để giúp các bạn hiểu thêm về từ đồng âm trong tiếng Việt cũng như nắm bắt đúng nghĩa của từng từ, trong bài này, SVFF sẽ giới thiệu đến các bạn bài học: Từ đồng âm trong tiếng Việt.

Từ đồng âm là gì?
Các cụm từ có cách phát âm giống nhau hoặc cấu trúc hệ thống âm thanh giống nhau là từ đồng âm, tuy nhiên ý nghĩa của mỗi từ hoàn toàn khác nhau, từ đồng âm xuất hiện rất nhiều trong tiếng Việt và được sử dụng phổ biến trong lời nói.